โทร : 086-385-8755, 092-2671918

การประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปี2556

การประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปี2556

สืบเนื่องจาก VOWDA ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก สำนักงาน นวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA ในโครงการ "แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน" หลังจากงานวิจัยสำเร็จ VOWDA จึงได้ส่งผลงานเข้าประกวดกับมูลนิธิ ข้าวไทยในการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยประจำปี 2556 ซึ่งการประกวดในตรั้งนี้ VOWDA ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 กับผลงาน "ลิปสติกอินทรีย์"